Přihlášení
facebook

spoj

Přihlašovací jméno - E-mail

Heslo Zapomenuté heslo

Nemáte ještě účet?
Registrujte se

Budete mít přehled o stavu své objednávky.

Za nasbírané body získáte slevy na další nákup.

O akcích a soutěžích se dozvíte jako první

Mnoho dalších výhod

phone 737 690 657 ( PO - PI 8:00 - 16:00 )
nakupný košík 0 Košík Položek: 0 | 0 Kč
Momentálně je Váš nákupní košík prázdný .

Reklamační řád

Reklamační řád

(platný od 23.6. 2015)

Článek I
Úvodní ustanovení

1.1 Tento reklamační řád upravuje postup společnosti GOLD & CREDIT, s. r. o.,  se sídlem Kamerhofská 8, 969 00 Banská Štiavnica, IČO: 44128886, zapsané v Obchodním registru Okresního soudu v Bratislavě, Oddíl: Sro, Vložka č. 18331/S, (dále jen „Prodávající") a zákazníka (dále jen „Kupující") při uplatňovaní práv vyplývajících z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a také práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího (spolu dále jen „Smluvní strany") s tím související.

1.2 Zaškrtnutím políčka před odeslaním elektronické objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem prodávajícího a bezvýhradně s ním souhlasí. Okamžikem odeslání elektronické objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem a ten se pro něj stává závazným. Reklamační řád je veřejně dostupný na portálu www.nejzlato.cz a také v sídle Prodávajícího.

1.3 Postup Kupujícího, který není spotřebitelem ve smyslu § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákonník v platném znění, při uplatňovaní práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího za chyby zboží zakoupeného na www.nejzlato.cz upravuje § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Sb.

1.4 Postup Kupujícího, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákonník v platném znění, při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti prodávajícího za chyby zboží zakoupeného na www.nejzlato.cz jako i úprava práv a povinností Smluvních stran s tím souvisejících se řídí podle § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákonník v platném znění a zákonem č. 250/2007 S.z. o ochraně spotřebitele a o změně zákonu Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

Článek II
Kontrola zboží při převzetí

2.1 Kupující je povinnen převzaté zboží ihned zkontrolovat. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při prohlídce jen pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v čase převzetí zboží.

2.2 Dále je kupující povinnen zkontrolovat, zda obal, v kterém je zboží zabaleno není poškozen. Pokud se poškození zjistí, je potřeba sepsat tzv. „škodový zápis“ s kurýrskou službou a následně kontaktovat prodávajícího na email: info@nejzlato.cz. V případě nesepsání škodového zápisu odpovídá kupující za důkazní břemeno spojené s prokázaním poškození zboží před jeho doručením.

Článek III
Reklamační/výměnný formulář

Kupující vyplní REKLAMAČNÍ/VÝMĚNNÝ FORMULÁŘ (dále jen „Formulář") v těchto případech: 

3.1 Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. V případě, že je zboží kompletní včetně původního obalu, nepoškozené (s originálními visačkami) a nenese žádne známky používání, prodlužuje prodávající výše uvedenou lhůtu 14 dnů na vrácení zboží na třicet kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Kupující nehradí manipulační poplatek v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy, hradí pouze poštovné, za které zboží prodávajícímu odešle.

3.2 Vrácení zboží, které si kupující neobjednal a bylo odesláno chybně. V případě, že Kupující zjistí, že zboží, které převzal neodpovídá tomu, které si objednal, má právo vrátit zboží Prodávajícímu opět maximálně do 30 dnů od převzetí zboží. Kupující v daném případě nehradí manipulační poplatek ani poštovné za vrácení zboží. Tyto náklady v plné výši hradí Prodávající.

3.3 Výměna zboží v důsledku nevyhovující velikosti, barvy, či jiných parametrů. V případě, že Kupující zjistí, že zboží, které převzal mu nevyhovuje z hlediska nevyhovující velikosti nebo barvy, má právo vrátit převzaté zboží a požadovat jeho výměnu za zboží jiné barvy nebo jiné velikosti, max. do 30 dnů od převzetí zboží Kupujícím. Zboží, které Kupující vrací však musí být nepoškozené a nesmí jevit žádné známky nošení a používání. Kupující nehradí manipulační poplatek v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy, hradí pouze poštovné, za které zboží prodávajícímu odešle. Prodávající dodá vyměněné zboží Kupujícímu maximálně do 30 dnů ode dne obdržení vyplněného Formuláře s dodacím listem a zbožím Prodávajícímu. Uplatnění nároku na výměnu závisí na aktuální skladové dispozici Prodávajícího. V opačném případě se postupuje podle kroku 3.1, jako při odstoupení od smlouvy. V případě výměny prostřednictvím České pošty nebo kurýrské společnosti hradí Kupující náklady související s odesláním zboží Prodávajícímu a naopak.

3.4 Uplatnění práva vyplývajícího z odpovědnosti Prodávajícího za vady prodaného zboží – reklamace. (postup blíže specifikován v článku IV – Reklamace zboží)

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V oddůvodněných případech, zvláště když je potřeba složitého technického zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

Prodávajíci je povinnen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z nasledujících způsobů:
a) odevzdáním opraveného zboží,
b) výměnou zboží,
c) vrácením kupní ceny zboží,
d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
e) oddůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky a zároveň mu bude doručen prostřednictvím e-mailu, resp. spolu se zaslaným zbožím doklad o vyřízení reklamace.

Článek IV
Reklamace zboží

4.1 Reklamační řízení týkající se zboží, které se dá doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativně všechny následující podmínky:

- doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu,

- doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu nebo určené osobě. 

4.2 Za chybu zboží nelze pokládat změnu jeho vlastností, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho nesprávného používání, nedostatečného, nebo nevhodného ošetřování, přirozených změn materiálů, ze kterých je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoli poškození kupujícím, či třetí osobou, nebo jiného nesprávného zásahu.

4.3 Za odstranitelnou vadu se považuje také poškození, které je možno opravou odstránit, aniž by se zhoršila funkčnost předmětného zboží. V tomto případě chybu odstraňuje Prodávající na vlastní náklady.

4.4 Za neodstranitelnou vadu se považuje taková chyba, kterou není možné odstránit neboť by její odstranění bylo příliš nákladné v porovnání s cenou zboží. V tomto případě má Kupující právo: požadovat výměnu zboží za nový bezchybný kus (pokud to dovoluje stav zásob) nebo odstoupit od kupní smlouvy.

4.5 Pokud je reklamace vyřízena formou výměny zboží, záruční doba tohoto zboží začne plynout od převzetí nového zboží kupujícím.

4.6 Dodací adresa: Gold&Credit s.r.o., A. Dubčeka 389, Žiar nad Hronom, 965 01, Slovensko

Článek V

Sankce za nepřevzetí zboží

UPOZORNĚNÍ : Ve smyslu obchodních podmínek a podle § 614 jako i § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Sb, Občanského zákonníku je kupující povinnen převzít věc /dobírku/ při dodaní v co nejkratším čase. Škodu vzniklou nepřevzetím zásilky budeme v souladu s legislativou Slovenské republiky vymáhat soudní cestou a následně prostřednictvím exekutora. 

Článek VI
Záruční podmínky a záruční lhůta

5.1 Záruční lhůta je 24 měsíců a začíná plynout v den převzetí zboží Kupujícím. Vady zboží a nároky z toho vyplývající musí být uplatněny Kupujícím do konce záruční lhůty. Uplynutím záruční lhůty v plném rozsahu zaniká právo na uplatnění reklamace.

5.2 Reklamovat lze pouze to zboží, které bylo řádně zakoupeno na portálu www.nejzlato.cz a v plném rozsahu zaplaceno. Pro účel uplatnění záruky slouží Dodací list, jehož kopie je podmínkou pro vyřízení reklamace.

Článek VII
Závěrečná ustanovení

6.1 Jediná kontaktní e-mailová adresa prodávajícího je: info@nejzlato.cz. Všechny Formuláře musí tedy být zaslány na tuto adresu.

6.2 Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli změnit a/nebo doplnit reklamační řád. Změny či doplnění tohoto reklamačního řádu vstupují do platnosti dnem jejich zveřejnění na webu: www.nejzlato.cz.

 

 

Hore